Ikon

Fleire av advokatane i Borgen Advokatar AS har mange års erfaring innanfor eigedomsmekling. Dette gjeld både mekling av bustadeigedomar, fritidseigedomar, landbrukseigedomar og næringsbygg. I tillegg til ordinær eigedomsmekling gjennomfører vi regelmessig tvangssal etter oppdrag frå retten, og vi gjennomfører oppgjer mellom partar som allereie er samde om kjøp av eigedom.