Må avtaler holdes når korona skaper unntakstilstand?

Det er mange bedrifter som har inngått avtaler som det nå vil være både vanskelig og umulig å oppfylle, på grunn av konsekvensene koronaviruset har fått i det norske samfunnet.

I en slik situasjon oppstår det flere spørsmål: Kan kontrakter brytes dersom de er vanskelig eller umulig å oppfylle? Kan enkelte vilkår i kontrakten kreves endret? Hva er konsekvensen av at en kontrakt brytes eller endres på grunn av en slik ekstraordinær situasjon? Hvem av partene må bære det økonomiske tapet?

Utfallet av disse spørsmålene kan være et “være eller ikke være” for mange bedrifter i disse dager. Det er derfor viktig å vite hvilke rettigheter og plikter man har i slike situasjoner. Nåværende unntakstilstand har også medført at det må tenkes nytt når kontrakter skal utformes.

Det er usikkert hvor store konsekvenser både selve pandemien og tiltak/pålegg fra styresmaktene vil medføre for oppfyllelse av kontrakter i fremtiden. Dette krever at innholdet i kontraktene tar hensyn til nettopp denne usikkerheten, slik at bedrifter i minst mulig grad påføres økonomiske tap på grunn av forhold de selv ikke rår over.

Vi har advokater med mye kunnskap og lang erfaring innen konktraktsrett, og vi kan gi bistand til bedrifter som trenger hjelp vedrørende ovennevnte. Dette gjelder i alt fra større entrepriser til enkeltstående avtaler.