Ny arvelov: Bør du endre ditt testamente?

Må foreldre endre sine testamenter på grunn av ny arvelov?

av advokat Eline Aarskog1. Innledning
Ny lov om arv og dødsboskifte av 2019 er vedtatt, men den er ikke trådt i kraft. Trolig vil den tre i kraft tidligst 1. januar 2021. Den gamle arveloven fra 1972 gjelder frem til ny arvelov trer i kraft.

Den nye arveloven inneholder noen endringer vedrørende den såkalte “pliktdelsarven”, som kan få betydning for foreldre som har skrevet eller har planer om å skrive testament.

2. Barna kan ha krav på mer arv
Alle barn har krav på en bestemt andel av arven etter sine foreldre, dette er pliktdelsarven. I følge gammel arvelov, utgjør pliktdelsarven 2/3 av arven etter den avdøde forelderen. Pliktdelsarven (2/3 av arven) skal deles likt mellom alle barna. Dersom verdien av 2/3 av arven er så stor, at hvert barn får mer enn 1 million kroner, har hvert barn kun krav på maksimalt 1 million kroner i pliktdelsarv.

I følge ny arvelov skal pliktdelsarven i utgangspunktet fortsatt utgjøre 2/3 av arven. Den beløpsmessige begrensingen på 1 million, er derimot byttet ut med en beløpsmessig begrensning på 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Pr. 2019 utgjør det kr. 1 497 870,-

3. Foreldre kan bestemme over flere eiendeler i sitt testament
Den gamle arveloven bestemmer at forelder kun kan testamentere over den delen av arven som ikke
er pliktdelsarv. Det vil si 1/3 av arven (eller den delen av arven som overstiger 1 million til hvert
barn). Dette gjelder når mottakeren er andre enn vedkommendes barn. En mor kan derfor ikke
testamentere en hytte til Røde Kors, dersom hytten er verdt mer enn 1/3 av hennes arv.


Dersom en forelder vil testamentere over eiendeler til sine barn, kan eiendelens verdi ikke overstige den delen som ikke er pliktdelsarv pluss vedkommende barns pliktdelsarv. Vi tenker oss at moren i forrige eksempel har 2 sønner og 1 datter. Hun kan i det tilfellet ikke testamentere hytten til datteren, dersom hytten er mer verdt enn 1/3 av arven pluss den andelen av pliktdelsarven datteren skal ha.

I den nye arveloven gis foreldre rett til å testamentere over sine eiendeler uavhengig av eiendelens verdi. Forutsetningen for dette, er at den som mottar en eiendel, som er mer verdt det vedkommende skal ha i arv, må betale den verdien av eiendelen vedkommende ikke skal arve, til boet (de andre arvingene). Dette gjelder uansett om det er et av barna eller om det er andre som er mottaker av eiendelene.

En far, som kun etterlater seg en bolig, kan derfor testamentere boligen, til sin nye kjæreste, dersom hun betaler den delen av boligens verdi som hun ikke skal arve, til boet. En far kan også testamentere alle sine aksjer i familieselskapet til en av sine døtre, så lenge denne datteren betaler den verdien av aksjene hun ikke skal arve, inn til boet.

Slik sikres barna den verdien pliktdelsarven utgjør, samtidig som foreldre kan bestemme hvem som skal motta de forskjellige eiendelene de etterlater seg.

4. Må eller bør man endre testamentet sitt
En forelder som kun har testamentert over 1/3 av arven sin, trenger ikke å endre testamentet sitt, selv om det kommer ny arvelov. Dette fordi en forelder kan bestemme over 1/3 av sin arv i henhold til både ny og gammel arvelov.

Hvis arven derimot er av en slik størrelse at pliktdelsarven ikke utgjør 2/3 av arven, men maksimalt 1 million til hvert barn (i henhold til gammel lov), kan man ha opprettet et testament som må endres.

Et eksempel på dette er dersom en forelder har testamenter over alt vedkommende eier, med unntak av pliktdelsarv på 1 million til hvert av barna. Dette testamentet kan bli kjent helt eller delvis ugyldig etter ny arvelov, fordi barna ikke får 15 ganger grunnbeløpet hver.

For å hindre at slike testament blir kjent ugyldig, må testamentet tilpasses den nye arveloven innen ett år etter at den nye loven trer i kraft. Det er selvfølgelig både mulig og anbefalende å ordne dette i god tid før fristen går ut.

Det er også nødvendig å endre eller opprett nytt testament, dersom man ønsker å benytte seg av den nye arvelovens muligheter til å kunne testamentere over eiendeler uavhengig av verdien. Det er hensiktsmessig å opprette eller endre slike testamenter, før den nye loven trer i kraft, slik at dette får virkning umiddelbart når loven blir gjeldende.

Dersom du ønsker bistand
Vi i Borgen Advokatar AS kan hjelpe deg med å vurdere om du bør eller må endre ditt testament på grunn av den nye loven. Vi kan også hjelpe deg med å opprette eller endre testamenter som er i henhold til de nye reglene. I tillegg kan vi hjelpe deg med annen arveplanlegging, som er i tråd med den nye arveloven.