Priser og vilkår

Oppdragsbekreftelse
Alle våre klienter vil motta en oppdragsbekreftelse ved oppstart av oppdraget. 
Oppdragsbekreftelsen skal gjengi priser og vilkår og skal godkjennes av klienten.
Vi skal avklare om klienten har rett til Fri rettshjelp eller om saken kan dekkes av klienten sine forsikringsordninger, Rettshjelpsforsikring.

Klienten er ansvarlig for at opplysningene som blir gitt er fullstendige og korrekte.

Fakturering
Vårt salær vil ha utgangspunkt i medgått tid.
Våre timesatser er fra kr 1960+mva til kr 2560+mva. Minste timebelastning er 15 min. Salæret faktureres løpende eller ved avslutting av oppdraget. I noen saker faktureres et forskudd som vi avregner etter utført arbeid.

Klienten skal betale faktura ved forfall. Dersom betaling uteblir vil vi se oss nødt til å innstille vårt arbeid.

Vi er som advokatkontor underlagt Advokatforeningen sine “Regler for God Advokatskikk”. Herunder ligger også føringer for salærets størrelse. For mer informasjon og rettigheter som klient se

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er rettshjelp som dekkes av staten. Ordningen omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Retten til Fri Rettshjelp avhenger i utgangspunktet av klienten sin inntekt og formue.

Du kan ha rett til fri rettshjelp i bestemte saker vedrørende trygd og pensjon, erstatning for personskade, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold, familiesaker, oppsigelse av leiekontrakt, voldsoffererstatning, tvangsekteskap, mishandlingssaker og i utlendingssaker. En må i de fleste saker betale en egenandel.

Se mer informasjon på Fylkesmannen sin hjemmeside: Fri rettshjelp – Fylkesmannen.no

Retthjelpforsikring
En del har rett til juridisk bistand gjennom sine private forsikringer . Utgangspunktet for å få dekning under en rettshjelpsforsikring er at det må være oppstått en tvist.
Her kan en ta kontakt med forsikringsselskapet for å få avklart hva den enkelte forsikring dekker.

Straffesaker
Forsvareroppdrag: Retten kan dekke salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale. Bistand under etterforsking må klienten vanligvis dekke selv. Ved henleggelse av straffesaker kan en søke om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Bistandsadvokat – gratis rådgivning og bistand: Som fornærmet i en straffesak har du i mange tilfeller krav på å få dekket inntil 3 timer rådgivning for å vurdere om en sak skal anmeldes. I mange saker får du også dekket utgiftene under etterforskningen, etter at det er tatt ut tiltale og i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning