Ikon

Borgen Advokatar

Borgen Advokatar utfører oppdrag innanfor alle sektorar - for privatpersonar, næringsliv/verksemder og offentlege etatar.

Borgen Rekneskap

Vi leverer ekspeditte og kostnadseffektive rekneskapstenester av høg kvalitet til private verksemder i regionen.

Eigedomsmekling

Fleire av advokatane våre har mange års
erfaring innanfor eigedomsmekling. Dette
gjeld både mekling av bustadeigedomar,
fritidseigedomar, landbrukseigedomar og
næringsbygg.