Selskapsrett

Borgen Advokatar har brei kompetanse innan forretningsjuridisk rådgjeving. Dette omfattar til dømes utarbeiding av aksjonæravtalar, sal og oppkjøp av verksemd, fusjon og fisjon med meir. Me har også jamlege prosessoppdrag, mellom anna om styreansvar og erstatning i selskapsforhold.