Eigedom, eigedomsoppgjer og tvangssal

Me har god kompetanse på området og kan hjelpe deg med sal av din eigendom.

Me hjelper deg med utarbeiding av kjøpekontrakt og fastsetjing av vilkåra i kontrakten. Me kan utarbeide salsoppgåve/ prospekt, etablere eigarskifteforsikring, marknadsføre salet av eigedommen, delta på visning og handtere bod. Vidare kan me foreta det formelle eigarskiftet og det økonomiske oppgjeret her under sikring av pant og tinglysing av skøyte.

Me handterer også ei mengde tvangssal og sit på kompetanse kring dei forhold som må takast omsyn til i samband med gjennomføring av det.